• Trang chủ
 • Bàn tròn
 • Vai trò của Hội trong phát triển kinh tế tập thể góp phần thúc đẩy liên kết hội viên
07:52 - 25/03/2021

Vai trò của Hội trong phát triển kinh tế tập thể góp phần thúc đẩy liên kết hội viên

Kinh tế tập thể là một thành phần quan trọng của nền kinh tế, vừa là một trong những giải pháp tổ chức sản xuất ở nông thôn, đồng thời là giải pháp thúc đẩy liên kết giữa nông dân với nông dân trong quá trình sản xuất. Trong những năm qua, kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã tiếp tục được củng cố và phát triển, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, trang trại, tạo việc làm, tăng thu nhập, cho các thành viên, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (bên phải) thăm vườn mai bon sai Tuấn Ngọc của ông Nguyễn Trí Tuấn ở thôn Thanh Liêm, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định.

Nhận thức được vị trí, vai trò của kinh tế tập thể; với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội Nông dân Việt Nam xác định tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhằm giúp cho hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ đó, trong nhiều năm qua, các cấp Hội

Nông dân Việt Nam đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiều nội dung, nhiệm vụ:

Một là, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tập thể

Từ năm 1999, Trung ương Hội đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Vai trò và nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân và tham gia phát triển tổ chức kinh tế hợp tác ở nông thôn”. Năm 2011, tại Hội nghị lần thứ Bảy (Khóa V) Ban Chấp hành Trung ương Hội đã tổng kết 10 năm Hội Nông dân Việt Nam tham gia hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, tiếp tục ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020. Tháng 7/2020, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã xây dựng Đề án và tiếp tục ban hành Nghị quyết số 10 – NQ/HNDTW về việc “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025”.

Đặc biệt, tháng 6/2016, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Đề án số 24 – ĐA/HNDTW về Xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Trong đó nêu quan điểm, xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp nhằm tạo ra các yếu tố nền tảng để hình thành và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, qua đó góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Tháng 8/2019, Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII), tiến hành tổng kết 3 năm thực hiện Đề án 24 và ban hành Nghị quyết số 04 – NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN và đoàn công tác thăm mô hình tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cà chua an toàn xã Nhân Huệ (Chí Linh, Hải Dương).

Tháng 3/2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành kế hoạch số 169-KH/HNDTW chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “3 trong 1”: Chi Hội Nông dân nghề nghiệp – Hợp tác xã – Doanh nghiệp; mô hình “4 trong 1”: Chi bộ hoặc Tổ Đảng – Chi Hội Nông dân nghề nghiệp – Hợp tác xã – Doanh nghiệp; mô hình “5 trong 1”: Bí thư Chi bộ thôn hoặc Trưởng thôn – Chi bộ Đảng – Chi Hội Nông dân nghề nghiệp -Hợp tác xã – Doanh nghiệp trên cùng một địa bàn thôn, bản hoặc xã, phường, thị trấn.

Cùng với việc xây dựng các nghị quyết, đề án, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ động xây dựng, ký kết nhiều chương trình phối hợp với các bộ, ngành như: Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội NDVN, Bộ NN&PTNT và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện mục tiêu 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội; Chương trình phối hợp giữa Hội NDVN và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về “Phối hợp đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020”; Chương trình phối hợp giữa Hội NDVN với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, Hợp tác xã kiểu mới và Chi hội nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 – 2025.

Hai là, tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã kiểu mới

Nội dung tuyên truyền tập trung là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 56/ KL-Bộ Chính trị, ngày 21/2/ 2013 của Bộ Chính trị, Kết luận số 70/ KL-Bộ Chính trị, ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Thành uỷ, các quyết định của UBND tỉnh, thành phố đến từng cán bộ, hội viên nông dân.

Tài liệu tuyên truyền được Hội Nông dân các cấp biên soạn thành các ấn phẩm đơn giản, dễ hiểu, hấp dẫn và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, trình độ dân trí của nông dân ở mỗi vùng miền, mỗi khu vực. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, luôn đổi mới. Tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội Nông dân, sinh hoạt các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; Câu lạc bộ “khuyến nông” của nông dân; thông qua Hội nghị Ban Chấp hành các cấp; Hội nghị “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; Hội nghị “Nông dân điển hình tiên tiến”; Hội thi Nhà nông đua tài, Hội thi Tiếng hát nhà nông…

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Ủy viên BTV, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Hội NDVN chỉ đạo xây dựng mô hình chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng hoa kiểng tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ảnh: BKT

Kết quả trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), các cấp Hội Nông dân từ trung ương đến cơ sở và các chi, tổ hội đã tổ chức khoảng 850.000 buổi cho khoảng hơn 30 triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân về vai trò, vị trí và tác động của hợp tác xã, tổ hợp tác đến kinh tế hộ và các chính sách của Nhà nước sau 3 lần hoàn thiện luật (Luật Hợp tác xã năm 1996, Luật Hợp tác xã năm 2003 và Luật Hợp tác xã năm 2012) và các nghị định, quyết định, thông tư thực hiện luật của mỗi thời kỳ.

Ba là, hướng dẫn thành lập, duy trì và phát triển các loại hình tổ hợp tác và các hợp tác xã

Trong 10 năm từ 2011-2020, các cấp Hội trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xây dựng được 3.514 hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, nhưng cũng giải thể khoảng 380 hợp tác xã, vì vậy còn 3.134 hợp tác xã do Hội Nông dân các cấp trực tiếp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập. Tuy còn hạn chế về số lượng, nhưng bước đầu đã có một số đơn vị có cách làm thiết thực, hiệu quả.

Mô hình trồng tre lấy măng cho hiệu quả cao ở xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ảnh: P.V

Bốn là, hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình liên kết, cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã

Trong giai đoạn 2011-2020, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân thành lập được 88.000 tổ hợp tác sản xuất và dịch vụ như: Tổ thủy nông, tổ làm đất, tổ bảo vệ thực vật, tổ thu hoạch, tổ cung ứng vật tư hoặc tiêu thụ nông sản … Nội dung hoạt động của các tổ hợp tác chủ yếu theo hình thức tương hỗ lẫn nhau. ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, một số chi hội, tổ hội nông dân đã vận động nông dân góp vốn, góp sức để cùng nhau làm đường mương, cống nhỏ dẫn nước vào ruộng, nương để trồng lúa nước; vận động các chủ hộ là hội viên nông dân hỗ trợ nhau mua giống, sản xuất thức ăn chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm.

Tính đến hết năm 2020, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, đạt hơn 3.600 tỷ đồng (trong đó nguồn trung ương quản lý là hơn 732,7 tỷ đồng). 100% Hội Nông dân cấp tỉnh và cấp huyện ký văn bản thỏa thuận với Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp, đang trực tiếp quản lý 56.532 Tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 2 triệu thành viên, tổng dư nợ nhận ủy thác của các chương trình tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với gần 62.000 tỷ đồng; tổng dư nợ tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt hơn 54.200 tỷ đồng, thông qua 24.048 Tổ vay vốn với hơn 638.000 thành viên.

Năm là, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi

Trong giai đoạn 2011-2020, các cấp Hội đã trực tiếp tổ chức được 9.500 lớp tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể cho 482.280 lượt cán bộ Hội; phối hợp với các ngành chức năng như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tổ chức tập huấn được 11.620 lớp tập huấn cho 483.300 lượt cán bộ Hội từ chi hội, tổ hội.

Hàng năm có hơn 6,2 triệu/10,2 triệu hội viên nông dân cả nước đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả bình xét có hơn 3,5 triệu hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Cùng với hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể, các cấp Hội đã tổ chức được hơn 10.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ cao về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cơ khí, điện và các nghề tiểu thủ công nghiệp cho trên 1 triệu lượt hội viên, nông dân, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác. Xây dựng được 67.393 mô hình, trong đó: gần 37 nghìn mô hình trồng trọt, gần 23 nghìn mô hình chăn nuôi, trên 4 nghìn mô hình nuôi trồng thủy, hải sản, gần 1.500 mô hình chế biến, trên 530 mô hình khuyến công, cho gần 632.045 nghìn lượt hội viên, nông dân tham gia. Phát động cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông, đã có hàng trăm giải pháp kỹ thuật của nông dân tự sáng chế, tự nghiên cứu được ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống.

Xã viên HTX rau quả sạch Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thu hoạch cà chua. Ảnh: QUANG ANH

Trong giai đoạn 2016 – 2020, các cấp Hội đã tổ chức được 82 hội chợ triển lãm nông sản, trong đó Trung ương Hội tổ chức được 20 hội chợ tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ngành tổ chức được 62 hội chợ. Ngoài ra, các cấp Hội còn liên kết với các doanh nghiệp, các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối ký kết trên 95.000 hợp đồng tiêu thụ nông sản trị giá 5.483 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho hơn 1.500 sản phầm.

Sau 5 năm thực hiện Đề án 24 và Nghị quyết 04, đến hết năm 2020, cả nước đã thành lập được hơn 2.100 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, với gần 65.200 hội viên; 18.890 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, với trên 41,500 hội viên. Các chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả, thiết thực, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng ngày càng cao của hội viên nông dân.

Tuy nhiên, việc tham gia phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã còn gặp một số khó khăn và hạn chế như sau:

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức về kinh tế hợp tác ở nhiều nơi còn hạn chế cả về số lượng, chất lượng và hình thức tuyên truyền.

Thứ hai, nhận thức của một bộ phận cán bộ về kinh tế tập thể, tác động tích cực của kinh tế tập thể đối với kinh tế hộ gia đình nông dân chưa sâu sắc, đầy đủ; chưa thấy hết vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là một trong những nội dung đổi mới phương thức hoạt động của Hội; tham gia xây dựng các loại hình kinh tế tập thể là để chăm lo, hỗ trợ cho kinh tế hộ gia đình nông dân phát triển, phát huy sức mạnh tập thể, tương trợ giúp nhau sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn.

Thứ ba, phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương của Đảng, Nhà nước, tuy vậy, Hội Nông dân Việt Nam các cấp không được chủ động kinh phí và nguồn lực để tổ chức thực hiện nên gặp nhiều khó khăn.

Thứ tư, việc ký kết và triển khai các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với các sở, ban, ngành liên quan về phát triển kinh tế tập thể ở một số địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Trong thời gian tới, để phát huy và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, theo Nghị quyết số 10 – NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025, các cấp Hội cần tập trung triển khai một số nội dung giải pháp sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm “Đổi mới, củng cố và phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước xuyên suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; là một yêu cầu tất yếu, khách quan trong nền kinh tế nhiều thành phần, định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới phát triển không giới hạn bởi quy mô, lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn”; “Xây dựng kinh tế tập thể là sự nghiệp hết sức khó khăn đòi hỏi phải kiên trì, xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của từng vùng, miền, địa phương, tránh hình thức, gò ép hoặc buông lỏng; phải lấy hiệu quả kinh tế và lợi ích của thành viên là chính, đồng thời coi trọng hiệu quả xã hội và sự phát triển bền vững”;

Thứ hai, cần xác định những mục tiêu quan trọng là: (1) Nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân về bản chất kinh tế tập thể, tính tất yếu khách quan của phát triển kinh tế tập thể; vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã kiểu mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. (2) Nâng cao năng lực tổ chức quản lý điều hành hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, hội viên nông dân đang là cán bộ, thành viên Hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. (3) Tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm tạo việc làm, nâng cao giá trị, năng suất, chất lượng, hiệu quả sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về bản chất, vai trò, sự cần thiết và tính tất yếu của phát triển kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã kiểu mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh việc vận động, hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để tập hợp, liên kết hội viên nông dân.

Thứ tư, chú trọng xây dựng và phát triển các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo tiêu chí “5 tự”: tự nguyện, tự giác, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và nguyên tắc “5 cùng”: cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Lấy hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt để xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp từ đó phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Xây dựng mô hình điểm “3 trong 1”, “4 trong 1”, “5 trong 1”. Đồng thời chú trọng gắn xây dựng, củng cố thành lập hợp tác xã với xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong mỗi hợp tác xã.

Thứ năm, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội và nguồn nhân lực phát triển kinh tế tập thể để thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Thứ sáu, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp theo lĩnh vực, địa bàn, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực. Tập trung kết hợp triển khai thực hiện tốt các Đề án của Ban Chấp hành Trung ương Hội như Đề án:“Xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác năm 2021 và kế hoạch giai đoạn 2022 – 2023”; Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 – 2025”; Đề án “Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025”; Đề án “Xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, giai đoạn 2020-2025” và Đề án “Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Thứ bảy, tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng thời tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể.

Thứ tám, tiếp tục đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho Hội Nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm trọng việc tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn và chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam thực hiện có kết quả chủ trương phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Nguyễn Khắc Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Hội NDVN

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bàn tròn
Tin cập nhật
 • Giá lương thực thế giới tăng cao nhất kể từ năm 2014

  Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 6/5 công bố báo cáo cho thấy, giá lương thực thế giới đã tăng trong tháng thứ 11 liên tiếp, đặc biệt là giá đường. Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá lương thực trong tháng 4 là 120,9 điểm, tăng […]

 • Làm giàu từ nghề nuôi đà điểu

  Nói đến nuôi đà điểu thành công trên vùng đất “xứ Quỳnh” là nhắc đến ông Bùi Văn Quang (ở xóm 5, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bởi dám nghĩ, dám làm. Chính tư duy này đã mang lại cho ông thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nảy sinh ý […]

 • 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sức mạnh Việt Nam – tầm vóc thời đại

  Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là “cột mốc vàng” lịch sử, đánh dấu bước tiến thần kỳ của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến tranh đã lùi xa gần hai phần ba thế kỷ, nhưng dư âm 56 ngày đêm chiến đấu ngoan cường “khoét núi, ngủ hầm, […]

Sự kiện
Tam nông
 • Làm giàu từ nghề nuôi đà điểu

  Nói đến nuôi đà điểu thành công trên vùng đất “xứ Quỳnh” là nhắc đến ông Bùi Văn Quang (ở xóm 5, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bởi dám nghĩ, dám làm. Chính tư duy này đã mang lại cho ông thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nảy sinh ý […]

 • Cùng nhau xây cuộc đời mới ở Thèn Sin

  Không cam chịu đói nghèo, những nông dân ở xã Thèn Sin (huyện Tam Đường, Lai Châu) đã nỗ lực xây dựng những mô hình kinh tế cho hiệu quả cao. Khát vọng vươn lên của người dân được tiếp thêm động lực nhờ sự hỗ trợ tích cực của Hội Nông dân (ND) các […]

 • Hưng Yên đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao

  Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020, tỉnh Hưng Yên tiếp tục có nhiều giải pháp nhằm triển khai xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 37 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Những cách làm sáng […]