06:45 - 05/12/2017

Ninh Thuận phát huy các giá trị di sản

Ninh Thuận là vùng đất có hệ thống di sản văn hóa phong phú và đa dạng bởi nhiều loại hình mang những giá trị độc đáo về văn hóa, sâu sắc về lịch sử, đặc thù về khoa học và thẩm mỹ của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Lễ hội Katê

Hiện nay, Ninh Thuận có 149 di sản văn hóa; trong đó có 54 di sản văn hóa đã xếp hạng ở các cấp (2 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di sản văn hóa xếp hạng cấp quốc gia, 2 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 36 di sản văn hóa xếp hạng cấp tỉnh). Ngoài ra, Ninh Thuận còn nằm trong danh sách 21 tỉnh, thành phố có nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (5/12/2013). Trong số hệ thống di sản văn hóa được xếp hạng nêu trên, loại hình di tích chiếm số lượng nổi bật là 48 di tích gồm: 11 di tích lịch sử cách mạng và 37 di tích kiến trúc nghệ thuật.

Tháp Pokalong Garai

Thời gian qua, Ninh Thuận đã có nhiều biện pháp nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị di sản, trong đó có công tác xếp hạng, tu bổ di tích, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; công tác quản lý di tích luôn được chú trọng, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ công nhận xếp hạng di tích, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ cơ sở vật chất các di tích; có nhiều cơ chế, chính sách để bảo vệ các di tích.

Lễ hội Ramưwan

Hầu hết các di tích của tỉnh đều được các ban, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý và bảo vệ di tích trên địa bàn; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công tác quản lý, phát huy các giá trị của di tích.

Ninh Thuận cũng nỗ lực trong bảo tồn phát huy các di sản văn hóa phi vật thể như: Lễ hội Katê, Lễ hội Ramưwan, Lễ hội cầu ngư, Lễ bỏ mả…; phát huy giá trị các loại hình văn hóa, nghệ thuật như: thành lập các câu lạc bộ hát bài chòi, đờn ca tài tử được hoạt động, là sân chơi bổ ích cho người dân.

Bên cạnh đó, Ninh Thuận bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể luôn gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, phát huy thế mạnh các di sản văn hóa nhằm phát triển du lịch.

Phan Vi

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Du lịchDanh mục
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông