21:24 - 26/10/2017

Cần sửa Luật Giáo dục trước khi sửa các luật giáo dục chuyên ngành

Trên đây là nội dung kiến nghị của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về giáo dục tới lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước.

Theo Hiệp hội hệ thống giáo dục quốc dân thể hiện ở các luật về giáo dục hiện hành bộc lộ nhiều khiếm khuyết. Ảnh ĐH.

Năm 2018, Quốc hội sẽ bàn về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học, trên cơ sở đó, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đã tập hợp ý kiến rộng rãi của các trường thành viên để kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về giáo dục tới lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước.

Theo Hiệp hội, Nghị quyết số 29/NQ-TW của Hội nghị 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ban hành đã gần 4 năm.

Tuy nhiên, hiện nhiều nội dung của Nghị quyết 29 vẫn chưa đi vào cuộc sống do vướng với khá nhiều các quy định đã không còn phù hợp ở các luật về giáo dục, trong đó có Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

Theo Hiệp hội, trong việc bổ sung, sửa đổi các luật về giáo dục cần lưu ý lĩnh vực giáo dục và đào tạo lại, đồng thời chịu sự điều chỉnh của 3 luật, bao gồm: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Hiệp hội cho rằng, để tránh sự bất nhất khi điều chỉnh 3 luật trên, cần phải chỉnh sửa Luật Giáo dục trước để định hướng cho việc chỉnh sửa các luật giáo dục chuyên ngành tiếp theo. Việc chỉnh sửa độc lập tách biệt cả 3 luật là không hợp lý và không thể chấp nhận việc sửa đổi các luật “chuyên ngành” trước “luật mẹ” (tức Luật Giáo dục) như đã từng làm thời gian qua.

Hiệp hội kiến nghị, những căn cứ để tiến hành chỉnh sửa các luật về giáo dục, bao gồm: Kết quả điều tra và báo cáo về tác động của các luật; Những quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết 29/NQ-TW và các nghị quyết khác của Đảng, Quốc hội và Chính phủ (Ví dụ, Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính Phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020); Tiêu chuẩn quốc tế về phân loại giáo dục ISCED-2011 (do UNESCO ban hành và có hiệu lực trên toàn thế giới từ năm 2014).

Hiệp hội cũng khẳng định, để Nghị quyết 29 sớm đi vào cuộc sống hệ thống giáo dục quốc dân ở Điều 4 Luật Giáo dục cần được sửa đổi, như sau: Hệ thống giáo dục quốc dân phải là một hệ thống giáo dục mở, gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Các phân hệ và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học có trung học cơ sở và trung học toàn phần, trong đó, trung học toàn phần lại bao gồm hai luồng: trung học phổ thông và trung học hướng nghiệp. Giáo dục nghề có dạy nghề sơ cấp, dạy nghề trung cấp và dạy nghề cao cấp. Giáo dục đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ cử nhân, trình độ chuyên gia, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

Đỗ Hòa (HQ)
Chủ đề:
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông