08:05 - 17/08/2020

Xây dựng đội ngũ đảng viên và chi bộ trong sạch, vững mạnh để làm tốt công tác Nông vận

Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN nêu rõ: “Vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, phải xây dựng đội ngũ đảng viên và chi bộ trong sạch, vững mạnh để làm tốt công tác Nông vận”.

Đồng chí Thào Xuân Sùng

Thưa đồng chí, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên và chi bộ như thế nào, xin đồng chí cho biết cụ thể về vấn đề này?

Chắc các đồng chí đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rõ: “Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên” (1) và “Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài” (2). Do đó “Đảng phải rất mạnh, rất trong sạch” (3) và mỗi đảng viên phải “Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác” (4). Người khẳng định trong công tác xây dựng Đảng, cái gốc là chi bộ, phải làm sao cho chi bộ vững để lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, biết phát huy thắng lợi, khắc phục trở ngại, vững vàng tiến lên; mỗi chi bộ của Đảng là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Theo Người, “Đảng mạnh là chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Quan điểm đó đã được đưa vào Điều 21, điểm 1 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa IX, khóa X, khóa XI. Trong đó ghi rõ: “TCCSĐ (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.

Trong 90 năm qua, dù ở giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo, chi bộ luôn là gốc rễ, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, bảo đảm cho đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời là cấp trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng đội ngũ đảng viên. Vì vậy, chi bộ luôn là nền tảng có vai trò quan trọng quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần đảng viên trong sạch, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động, phải nâng cao trình độ lý luận và chính trị của đảng viên. Phải tăng cường tính tổ chức và tính kỷ luật của đảng viên. Phải phát triển tính hăng hái và hoạt động chính trị của đảng viên”. (5)

Đảng bộ CQ T.Ư Hội NDVN tổ chức Đại hội Chi bộ điểm Chi bộ Ban Tổ chức nhiệm kỳ 2020 – 2022. Ảnh: Trần Quảng

Cho nên, muốn xây dựng chi bộ Đảng trong sach, vững mạnh thì phải dựa vào sức mạnh nơi bản thân đảng viên, dựa vào tính tự giác và tinh thần gương mẫu của đảng viên. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức Đảng mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan đã tập trung cao, nhất là từ năm 2018 đến nay, kiên quyết lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng, Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quyết định số 46 QĐ/TW, Quy định số 08 Qđi/TW của Đảng ta, tạo được sự chuyển biến tích cực bước đầu về nhận thức, sinh hoạt chi bộ, củng cố kỷ luật, kỷ cương, ý thức tổ chức, giảm dần tính chủ quan, tăng tính khoa học và tính Đảng trong hoạt động của đội ngũ đảng viên và chi bộ.

Xin đồng chí cho biết các giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và chi bộ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, thưa đồng chí?

Trong suốt nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Cơ quan lần thứ VIII (2015-2020), Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội NDVN đã quan tâm, chú trọng kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng, kiện toàn bổ sung cấp ủy các cấp, giao các chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng ủy, Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đến nay, Đảng bộ cơ quan có 17 tổ chức Đảng trực thuộc, trong đó có 2 đảng bộ bộ phận, 15 chi bộ trực thuộc, tổng cộng có 286 đảng viên. Đảng uỷ cũng đã phối hợp với Đảng đoàn,chỉ đạo thực Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Kế hoạch số 11, 12 của Đảng đoàn về thực hiện đổi mới, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng vị trí việc làm cho từng chức danh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các ban, đơn vị.
Cùng với củng cố xây dựng chi bộ, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy cơ quan đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN, trong đó tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; ban hành hướng dẫn về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trương ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Việc triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2019. Ảnh: Quang Hiếu

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đảng trực thuộc đã gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên hàng năm được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngày càng chặt chẽ. Thông qua việc kiểm điểm, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, Đảng uỷ cơ quan nắm rõ, cập nhật được ưu điểm, xu hướng phát triển, cũng như sớm nắm bắt được các vấn đề nảy sinh cần giải quyết kịp thời của đảng viên và tổ chức Đảng để phối hợp với Đảng đoàn lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát huy điểm mạnh, củng cố chỗ yếu, điều chỉnh tổ chức bộ máy cho phù hợp với nhiệm vụ của Hội NDVN trong giai đoạn mới.

Trong nhiệm kỳ, công tác phát triển, quản lý đảng viên được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Công tác kết nạp đảng viên được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên có chất lượng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện trách nhiệm nêu gương, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với Cương lĩnh và đường lối đổi mới với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn tự rèn luyện, tự bảo vệ mình trong sạch về chính trị và phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành kỷ cương hành chính, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng tiếp tục được Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đạt kết quả tốt. Những cán bộ, đảng viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã vận dụng tri thức, kinh nghiệm và thực hành được những kỹ năng đã được bồi dưỡng vào thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao. Nhiều đảng viên trẻ được giao những vị trí, trọng trách quan trọng, là điều kiện để thế hệ trẻ phát huy kiến thức, năng lực, sở trường trong công tác và từng bước trưởng thành một cách toàn diện.

Công tác quản lý đảng viên, giao nhiệm vụ cho đảng viên được các cấp ủy thực hiện tốt, gắn việc quản lý cán bộ đảng viên với việc thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, về đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, về những điều đảng viên không được làm.

Lễ khai mạc “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch” tại Lâm Đồng. Ảnh: Huyền Đức

Thưa đồng chí, đề nghị đồng chí đánh giá về một số thành tựu, kết quả nổi bật của Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NDVN trong nhiệm kỳ 2015-2020?

Để có thể trả lời thật thấu đáo câu hỏi này, chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá trên cơ sở những kết quả, thành tựu đã đạt được của tổ chức Hội ND trong thời gian qua mà trong đó thể hiện rõ vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức Đảng và các đảng viên thuộc cơ quan T.Ư Hội NDVN – là lực lượng trí tuệ, gương mẫu, tiên phong, xung kích, sáng tạo trong mọi hoạt động. Vấn đề mấu chốt là đội ngũ đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tập trung nâng cao năng lực, trí tuệ, kiến thức lý luận và kỹ năng công tác ban hành các Quy định và Quy chế làm việc một cách khoa học hơn, đặc biệt thành lập 6 Ban chỉ đạo cụm thi đua về công tác Hội và phong trào nông dân, kiện toàn cơ quan Thường trực tại miền Trung, Tây Nguyên và tại miền Nam, thành lập văn phòng Đảng đoàn – Đảng ủy cơ quan, tổ chức Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân toàn quốc và Tôn vinh các Nhà Khoa học của Nhà nông, Nông dân xuất sắc và Chi Hội Trưởng Nông dân xuất sắc…

Trong nhiệm kỳ, công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đúng trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn, Tập thể lãnh đạo cơ quan T.Ư Hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà trọng tâm là lãnh đạo xây dựng Hội NDVN ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong toàn Đảng bộ được đổi mới và quan tâm ngày càng đi vào chiều sâu gắn với quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đảng ủy đã tích cực đổi mới phương pháp công tác, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư của các bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Hướng dẫn đưa các nội dung công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng vào sinh hoạt đảng, đồng thời phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xử lý, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của đảng viên và quần chúng, phát hiện những vấn đề phát sinh về tư tưởng ngay từ chi bộ.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch vững mạnh. Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường thực hiện nghiêm túc: Đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã có những tác dụng thiết thực trong việc cảnh tỉnh, giáo dục và răn đe đối với các biểu hiện vi phạm; có hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, có hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng lãnh đạo bằng nghị quyết, đảng viên góp phần vào việc ban hành những nghị quyết sát đúng thực tiễn cuộc sống, có tính khả thi cao; đảng viên tự chấp hành và góp phần tổ chức thực hiện nghị quyết; đảng viên là cầu nối để đưa chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với quần chúng.

Chính từ những kết quả của Đảng bộ, của từng đảng viên trong cơ quan T.Ư Hội đã quyết định to lớn làm nên thành tựu của Hội ND trong thời gian qua là:

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng, tổ chức bộ máy và cán bộ được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nội dung và hình thức sinh hoạt chi, tổ hội có nhiều đổi mới; chất lượng hội viên được nâng lên, hội viên ngày càng gắn bó với Hội. Các cấp Hội đã xây dựng được hàng trăm chi Hội Nông dân nghề nghiệp, gần 18 nghìn tổ Hội Nông dân nghề nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn; phát huy được tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân tự giác tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp và dịch vụ.

Vận động nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, tự nguyện hiến đất, hiến kế, hiến công, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo dựng và hình thành nên những làng quê văn minh, hiện đại, đáng sống.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân; phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, nông thôn được nhân rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hằng năm, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề cho trên 200 nghìn hội viên, nông dân. Trên 80% nông dân có việc làm ổn định sau khi học nghề.

Đánh giá khái quát, có thể nói trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ cơ quan đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN lần thứ VIII đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa Đảng uỷ với Đảng đoàn và tập thể lãnh đạo cơ quan T.Ư Hội NDVN, Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội NDVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội NDVN ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội NDVN và vai trò chủ thể giai cấp nông dân trong cả nước phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Theo tôi, về cơ bản, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN lần thứ VIII đề ra.

Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những hạn chế của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 cần chỉ ra để khắc phục trong nhiệm kỳ tới như thế nào?

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua hoạt động Đảng bộ cơ quan và đội ngũ đảng viên còn những mặt hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới đó là:

Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chương trình, hướng dẫn, kế hoạch công tác của Đảng ủy Cơ quan T.Ư Hội ở một số đơn vị trực thuộc còn mang tính hình thức, còn chậm so với kế hoạch. Một số đảng viên, kể cả đảng viên có chức vụ còn hạn chế về trình độ chính trị, tư tưởng, lý luận, kỹ năng công tác, chưa gương mẫu, chưa thực hiện nghiêm túc việc học tập và nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị của Đảng, còn thụ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị và nắm bắt tình hình nông dân.

Năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa ngang tầm nhiệm vụ. Chất lượng công tác tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một đơn vị chưa cao. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xử lý những bức xúc, khó khăn về đời sống, việc làm của nông dân chưa kịp thời.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề định kỳ mặc dù đã có hướng dẫn, vẫn còn một số chi bộ, cá biệt có bí thư chi bộ chưa có trách nhiệm, chưa phân công nhiệm vụ cho chi ủy viên, cho phó bí thư một cách hợp lý, dẫn đến chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ chưa đạt yêu cầu và mang tính hình thức, qua loa.

Vẫn còn có cấp uỷ cơ sở chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Phương thức lãnh đạo, phương pháp hoạt động của tổ chức đảng còn cứng nhắc và thiếu hấp dẫn. Việc đánh giá thực hiện cam kết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng chưa thực hiện thường xuyên. Cá biệt còn có chi bộ có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa có sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Một số cấp ủy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát còn thấp. Công tác nắm bắt tình hình tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ lúc mới manh nha còn hạn chế. Việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát nhìn chung còn chậm, thiếu triệt để. Vẫn còn đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong Đảng bộ vẫn còn có một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí chiến đấu, chưa chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy có lúc chưa kịp thời; tính dự báo, phát hiện còn chậm; việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống một số nơi chưa đạt hiệu quả cao, dẫn đến còn cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn hình thức, chưa trở thành hành động tự giác, thường xuyên, việc khắc phục các hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05 CT/TW ở một số chi bộ, Đảng bộ bộ phận còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội và vận động quần chúng ở Đảng bộ cơ quan dù đã đạt được một số kết quả đáng chú ý, nhưng vẫn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Việc triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có nơi còn mang tính hình thức. Một số cấp uỷ đảng chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các đoàn thể chính trị – xã hội. Vai trò của các đoàn thể trong việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan có việc chưa đáp ứng được yêu cầu.

Lễ ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản ở xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: T. Hải

Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết công tác phối hợp của Đảng ủy, Đảng đoàn và Ban Thường vụ T.Ư Hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội trong nhiệm kỳ qua?

Đảng đoàn Hội NDVN đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn với Tập thể Lãnh đạo cơ quan và Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và trong công tác cán bộ tại cơ quan T.Ư Hội trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, theo Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004, Quy định 314-QĐ/TW ngày 1/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 172-QĐ/TW ngày 7/3/2013 của Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng ở Trung ương.

Đảng ủy đã cùng với Đảng đoàn triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên cơ quan T.Ư Hội, đồng thời lãnh đạo các ban, đơn vị, các chi bộ tham mưu xác định các nhiệm vụ trọng tâm từng năm của các cấp Hội, làm cơ sở để Ban Chấp hành T.Ư Hội thông qua. Thông qua báo cáo, phản ảnh tại các kỳ giao ban Đảng ủy định kỳ hằng tháng, đặc biệt đối với việc cụ thể hóa nhiệm vụ chuyên môn trong nội dung chương trình công tác năm của chi bộ, đảng bộ để phối hợp lãnh đạo thực hiện.

Những khó khăn, vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị của các chi, đảng bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Đảng ủy phản ánh kịp thời với Đảng đoàn, đồng thời cũng thông qua Đảng ủy, những ý kiến chỉ đạo của Đảng đoàn được triển khai tới các đơn vị. Từng chi bộ đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên, trong đó mỗi đảng viên đều được giao đảm nhiệm nòng cốt trong các nhiệm vụ chuyên môn của ban, đơn vị.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới, xin đồng chí cho biết nhiệm vụ, trọng trách của chi bộ và mỗi đảng viên của Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội NDVN trong nhiệm kỳ 2020-2025 là gì, thưa đồng chí?

Trong nhiệm kỳ tới, để thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII đề ra nhằm “phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”,thì đòi hỏi mỗi chi bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh và mỗi đảng viên phải thực sự là tấm gương cho quần chúng noi theo. Điều đó đòi hỏi các Đảng ủy bộ phận và chi ủy trực thuộc cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, bổ sung và ban hành chương trình làm việc toàn khóa và chương trình làm việc hằng năm một cách cụ thể. Tập trung khắc phục những khâu, lĩnh vực thực hiện trong nhiệm kỳ trước còn hạn chế, chưa đạt yêu cầu và những vấn đề mới phát sinh; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế làm việc phù hợp với nghị quyết đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ và tình hình thực tế, trong đó chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy.

Thứ hai, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và thực tiễn công tác cơ sở cho đội ngũ cấp ủy viên. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức, tận tụy, trung thành, trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Các đồng chí trong cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải am hiểu công tác Đảng, phải dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ cho công tác này.

Thứ ba, cán bộ, đảng viên là nhân tố quyết định thành công của công tác Đảng vì vậy thực hiện tốt công tác phát triển Đảng gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Gắn công tác bảo vệ chính trị với công tác cán bộ, tiến hành đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng về quản lý cán bộ, đảng viên; về tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch cán bộ; về đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Đảng đoàn; giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị; giữa chi ủy với thủ trưởng và tập thể lãnh đạo ban, đơn vị; phát huy dân chủ, sức sáng tạo của tập thể, cá nhân, nhất là các tổ chức chính trị – xã hội gắn với tăng cường kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên và tổ chức đảng.

Thứ năm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Tôi tin rằng, trong nhiệm kỳ tới, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN sẽ được quan tâm đúng mức, có chuyển biến tiến bộ mới, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh An (thực hiện)

Chú thích:
(1) (4) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tập 15, tr 112,112.
(2) (3) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Sđd, tập 10, tr67, 67 .
(5) Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Sđd, tập 8, tr 281.

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tiêu điểm
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông
  • Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp: Tiền đề phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

    Phát huy vai trò của Hội Nông dân (ND) trong việc định hướng phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn, Hội ND tỉnh Hải Dương đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động […]

  • Nam Định: Giải pháp hiệu quả để nâng chất các tiêu chí

    Hoàn thành Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (NTM) sớm hơn một năm so với mục tiêu đề ra, tỉnh Nam Định đã kiến tạo những dấu ấn nổi trội trong nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, những thành tựu này tiếp tục được “nâng chất” bằng những giải pháp hiệu quả của tỉnh […]

  • Thái Bình: Hỗ trợ nông dân vượt khó trong dịch Covid-19

    Sau khi xảy ra đại dịch Covid-19 đến nay, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Thái Bình đã tích cực vào cuộc hỗ trợ người dân vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản giúp bà con vượt khó, thu nhập ổn định. Nhiều chương trình hiệu quả Trao […]