13:09 - 09/01/2018

Xã Ea Lê Huyện Ea Súp chung sức xây dựng nông thôn mới

Xã Ea Lê ( huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk) là một xã nông nghiệp, với 90% dân số sống ở nông thôn, hơn 80% lao động làm nông nghiệp. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Ea Lê luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, ổn định chính trị và thực hiện công tác an sinh xã hội của xã.

Thực hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, từ năm 2015 xã Ea Lê được chọn là xã thí điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk. Sau hơn 02 năm triển khai tổ chức thực hiện đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Xác định xây dựng Nông thôn mới (NTM) là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc xã, nhất là Ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn, khu dân cư đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Chợ xã Ea Lê – Huyện Ea Súp

Sau khi có Thông tư số 17/TTr-MTTW – BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã xây dựng chương trình hành động, phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cùng với “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã xây dựng chương trình hành động về “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và thực hiện kế hoạch của Ủy ban MTTQ huyện về hướng dẫn MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn, khu dân cư trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động. MTTQ các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước trên địa bàn xã, giúp người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Các Ban công tác Mặt trận đã tổ chức trên 108 cuộc họp dân ở thôn, khu dân cư để nhân dân thảo luận, bàn bạc, góp ý kiến vào dự thảo các đề án, quy hoạch xây dựng NTM.

Năm 2017 xã Ea Lê có 19/19 thôn đăng ký danh hiệu “thôn văn hóa” qua bình xét đạt 17/19 thôn tỷ lệ 89,5%); có 2.212/2.367 hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, qua bình xét có 2.080 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” chiếm tỷ lệ 94%; Vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, phá dỡ tường rào, mở rộng đường liên thôn, đường xóm, đóng góp ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng, làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng, kết quả có 19 hộ tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí 549.300.000đ Bê tông hóa 1,3 km kênh cấp II với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Một con đường nối xã Ea Lê và xã Cư Kbang đã được bê tông hóa

Từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông của xã năm 2016 và vốn huy động nhân dân đóng góp để nâng cấp 1,4km đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí là 67.000.000đ. Hầu hết các thôn có phong trào tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải…; Các tuyến đường liên thôn, liên xóm đều giao cho từng chi đoàn Thanh niên, chi hội Nông dân, chi hội phụ nữ tự quản đảm bảo 3 sạch.

Tiếp tục sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã

Bên cạnh việc tuyên truyền các chủ trương, cơ chế chính sách, tạo động lực để nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, MTTQ các cấp, vận động nhân dân thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; kịp thời phát hiện, kiến nghị, phản ảnh với các cấp có thẩm quyền để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên bên cạnh nhưng thuận lợi và kết quả đã đạt được, trong quá trình chung sức xây dựng NTM của MTTQ các cấp vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc như:

Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò của mình đối với Chương trình xây dựng NTM; Mặt khác năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, Đảng viên xã, cán bộ thôn còn hạn chế nên có lúc, có nơi còn lúng túng trong triển việc khai thực hiện chương trình; xây dựng NTM đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn nhưng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và sự đóng góp của nhân dân hạn chế do huyện Ea súp là huyện nghèo, huyện biên giới của tỉnh Dak Lak.

Để khắc phục những mặt hạn chế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt một số giải pháp sau.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân trong việc tham gia xây dựng NTM.

Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội và giám sát các công việc, hạng mục thi công tại các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM; phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất với các cấp, các ngành xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng NTM.

Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Phối hợp tốt với các ngàng, các cấp để “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới”, tạo tiền đề trong việc xét công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”,Tổ dân phố văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là Ban Công Tác Mặt trận Khu Dân Cư gắn với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, làm cho nội dung công tác Mặt trận ngày càng thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn; lồng ghép việc tổng kết, biểu dương “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” với biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng NTM vào dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” 18/11 hàng năm, góp phần động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM.

Để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. đòi hỏi cần có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức thành viên, sự chung tay ủng hộ kinh phí của các doanh nghiệp và sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng xã Ea Lê thành xã NTM có nền nông nghiệp và công nghiệp hiện đại.

Thanh Lai – Anh Đức 

Chủ đề:
Tin cập nhật
 • Thiếu định hướng Nhà nước, nông dân vẫn sản xuất theo kiểu “chợ chiều”

  Vỡ quy hoạch ở nhiều loại cây trồng như hiện nay dẫn đến thừa mứa, giá chạm đáy phải đổ bỏ, đây là bài toán khó giải của ngành trồng trọt khi không có công cụ khống chế. Để giải bài toán này đòi hỏi sự chủ động kết nối giữa nông dân với doanh […]

 • Giá xuất khẩu sắn tăng vọt

  Do giá nguyên liệu tăng mạnh nên chào giá xuất khẩu chính ngạch của các nhà máy tinh bột sắn Việt Nam tăng 10 USD/tấn, với mức giá khoảng 520 – 530 USD/tấn FOB – TP.HCM.  Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương: Trong 20 ngày đầu tháng 3, […]

 • Tổng Bí thư sẽ thăm chính thức Pháp, thăm cấp Nhà nước Cuba

  Theo Thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 25 đến 30/3. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư sẽ diễn ra từ 25 đến ngày 27/3/2018 theo […]

Sự kiện
 • Tổng Bí thư sẽ thăm chính thức Pháp, thăm cấp Nhà nước Cuba

  Theo Thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 25 đến 30/3. Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư sẽ diễn ra từ 25 đến ngày 27/3/2018 theo […]

 • Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

  Ngày 21-3, nhiều đoàn ngoại giao đã đến Hội trường Thống Nhất TPHCM viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Sáng 21-3, ngài A.Popov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM dẫn đầu đoàn Tổng lãnh sự Liên bang Nga đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ngài A.Popov ghi sổ tang: “Tôi vô […]

 • Cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị tạm giam, thẩm tra nguồn tiền bất minh

  Sáng 20-3 giờ châu Âu, cảnh sát Pháp tạm giữ ông Nicolas Sarkozy để điều tra về cáo buộc ông này nhận tiền từ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi dùng cho chiến dịch tranh cử năm 2007. Đài BBC dẫn nguồn từ một người trong tòa án cho biết ông Sarkozy đang bị thẩm […]

Tam nông
 • Thiếu định hướng Nhà nước, nông dân vẫn sản xuất theo kiểu “chợ chiều”

  Vỡ quy hoạch ở nhiều loại cây trồng như hiện nay dẫn đến thừa mứa, giá chạm đáy phải đổ bỏ, đây là bài toán khó giải của ngành trồng trọt khi không có công cụ khống chế. Để giải bài toán này đòi hỏi sự chủ động kết nối giữa nông dân với doanh […]

 • Người dân Quảng Ngãi được mùa tỏi

  Những ngày này, người trồng tỏi đều phấn khởi vì được mùa được giá. Tại cánh đồng Thanh Thủy, xã Bình Hải, hàng chục hộ dân đang phấn khởi thu hoạch tỏi. Ông Phạm Diệu, ở thôn Thanh Thủy cho biết: “Tôi trồng gần 2 sào tỏi, bình quân thu hoạch 5-6 tạ tỏi tươi, […]

 • Bể chứa rác trên đồng ruộng

  Để phục vụ phát triển sản xuất, các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ngày càng được bà con nông dân sử dụng nhiều. Các vỏ chai lọ, bao, gói đựng thuốc BVTV trở thành loại rác thải đặc thù, độc hại gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức […]