• Trang chủ
 • Tiêu điểm
 • Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại
07:38 - 14/10/2020

Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại

Lịch sử 90 năm hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam gắn liền với những mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của đất nước. Trải qua mỗi thời kỳ cách mạng, lịch sử đều ghi nhận công lao to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, những người nông dân Việt Nam luôn một lòng theo Đảng và Bác Hồ, phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết, cần cù sáng tạo, chịu thương chịu khó, dũng cảm, kiên cường, bất khuất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam (thứ 3 từ trái sang) thăm gian trưng bày nông sản của hội viên nông dân tỉnh Điện Biên. Ảhh H.Đ

Tư tưởng Hồ Chí Minh – mở đầu trang sử vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam

Trước nỗi đau mất nước và chứng kiến cảnh người nông dân bị áp bức, bóc lột vô cùng cực khổ bởi chế độ thực dân, phong kiến và biết bao cuộc khởi nghĩa của nông dân ta bị dìm trong biển máu, Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc đã rời Tổ quốc thân yêu vào ngày 05 tháng 6 năm 1911 để thực hiện cuộc trường chinh tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc với khát vọng “là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1). Trong cuộc trường chinh vượt qua ba đại dương và bốn châu lục và trên 30 nước, Nguyễn Ái Quốc đã đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin, tìm thấy đường lối đấu tranh cách mạng giành độc lập cho dân tộc và tự do cho Nhân dân ta. Với thế giới quan và nhân sinh quan của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện thành công sứ mệnh truyền bá và vận dụng sáng tạo lý luận Mác – Lê nin vào Việt Nam theo tư tưởng “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước”(2) và “công nông là người chủ của cách mạng”(3), làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản do Đảng cách mạng chân chính lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm cốt, lãnh đạo.

Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), Cương lĩnh chính trị của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua ngày 03/02/1930 đã chỉ rõ: “Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm cách mạng thổ địa, cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến’’(4), ‘’Vì Nông dân là lực lượng to lớn của cách mạng”. Vì vậy, “Hội Nông là một cái nền cách mạng của dân ta”(5).

Tại Hội nghị lần thứ Nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930 tại Hương Cảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết về thành lập Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam) và thông qua Điều lệ Tổng Nông Hội Đông Dương gồm 8 điều, trong đó nêu rõ mục đích ‘’Thống nhất hết thảy Tổng Nông Hội Đông Dương để tranh đấu bênh vực quyền lợi hàng ngày của nông dân và để thực hiện cách mạng thổ địa’’. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt mang tính cách mạng sâu sắc nhất và ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng về vai trò là chủ và làm chủ của giai cấp nông dân Việt Nam, thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam được thực hiện xuất sắc trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hội luôn luôn một lòng trung thành với Đảng và Bác Hồ; nỗ lực phấn đấu vận động hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược do Đảng và Bác Hồ đề ra với sự thắng lợi vẻ vang của cách mạng tháng Tám và sự ra đời của chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, tiến hành Đổi mới mà trước hết là Đổi mới tư duy kinh tế và Đổi mới tư duy kinh tế trong nông nghiệp.

Trên nền của tổ chức Tổng Nông Hội Đông Dương, để củng cố tổ chức Nông Hội vững chắc, ngày 6/8/1949, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 02-NQ/TW về việc thành lập Ban Nông vận Trung ương. Cũng trong năm 1949 đã diễn ra một sự kiện quan trọng khi Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức. Hội nghị diễn ra từ ngày 28/11 đến 7/12/1949, tại thôn Phong Vân, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đã nhất trí thành lập Hội Nông dân cứu quốc Trung ương (sau đổi tên là Ban Liên lạc Nông dân toàn quốc).

Ngày 16/4/1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Thành lập các ban và tiểu ban giúp việc”, trong đó có Tiểu ban Nông vận. Tháng 5/1951, Ban Liên lạc nông dân toàn quốc quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ nông dân toàn quốc lần thứ hai tại thôn Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện cho giai cấp nông dân cả nước.

Ngày 21/4/1961, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức được thành lập và là thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sự ra đời của Hội là một mốc lịch sử đánh dấu sự phát triển của tổ chức nông dân, mà trên thực tế hàng ngàn cơ sở Nông hội cứu quốc ở các khu, tỉnh, huyện, xã đã được phục hồi trong phong trào Đồng khởi.

Ngày 25/6/1977, Ban Bí thư ra Thông báo số 16-TB/TW về việc thành lập Ban Trù bị Đại hội đại biểu nông dân tập thể Trung ương. Ngày 25/6/1979, Ban Bí thư quyết định tách Ban trù bị Đại hội đại biểu Nông dân Tập thể Trung ương (nằm trong Ban Nông nghiệp Trung ương) thành một cơ quan thuộc hệ thống các đoàn thể quần chúng và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư.

Ngày 27/9/1979, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 78-CT/TƯ về việc tổ chức Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đoàn kết nông dân lao động, đưa nông thôn nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập tổ chức thống nhất của nông dân lao động trong cả nước, có hệ thống từ Trung ương đến cơ sở, lấy tên là Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa chính trị to lớn bởi sau nhiều năm không có tổ chức Hội, đến lúc đó giai cấp nông dân trong cả nước đã có tổ chức thống nhất từ Trung ương xuống cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, ngày 24/3/1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 05/CT-TW về tổ chức Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất, Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam. Ngày 1/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 42-QĐ/ TƯ về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân Tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam và giữ nguyên tên gọi này cho đến nay.

Tại phiên họp ngày 17/1/1991, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 14/10/1930 là Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Trong suốt chiều dài 90 năm thành lập và phát triển cùng đất nước, dù được gọi bằng những tên gọi khác nhau, hình thức tổ chức khác nhau, nhiệm vụ từng thời kỳ khác nhau, tuỳ theo yêu cầu của cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội Nông dân Việt Nam đã hình thành và phát triển lớn mạnh không ngừng. Vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam đã tập hợp, thu hút đông đảo nông dân vào Hội, tạo thành lực lượng quần chúng to lớn cho cách mạng, trở thành đồng minh rất chắc chắn của giai cấp công nhân và đóng vai trò nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam với những thành tựu to lớn.

Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia, xuất khẩu trên quy mô lớn và giá trị ngày càng tăng; khoa học, công nghệ, cơ giới hóa nông nghiệp được đẩy mạnh và nông nghiệp công nghệ cao bước đầu được áp dụng; các hình thức tổ chức hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực; nhiều nơi trong nước đã bắt đầu xuất hiện những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, theo hướng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững. Nền nông nghiệp Việt Nam đang từng bước từ phát triển về lượng dịch chuyển sang phát triển về chất, từ sản xuất nông nghiệp dịch chuyển sang kinh doanh nông nghiệp, từ xoá đói giảm nghèo sang làm giàu bền vững.

Đa số nông dân được tập hợp vào tổ chức Hội, được tổ chức, huấn luyện kỹ năng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất lao động, tính kỷ luật, khả năng hợp tác trong sản xuất kinh doanh bằng mối quan hệ liên kết “6 nhà” (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà phân phối) theo phương châm “5 tự, 5 cùng” (“5 tự” là tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và “5 cùng” cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ). Hình ảnh người nông dân Việt Nam từng bước được cải thiện, trong đó có lực lượng tiên phong là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (hơn 3 triệu hộ), trong đó có hàng trăm nghìn nông dân triệu phú, tỉ phú, từng bước khẳng định hình ảnh của người nông dân thế hệ mới: Trí tuệ, giàu có, trách nhiệm và nghĩa tình.

Với vai trò đại diện cho giai cấp nông dân, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam càng thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt trong phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Đoàn kết trong nông dân và trong tổ chức Hội Nông dân ngày càng được củng cố, góp phần phát triển nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng thành công nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Về xây dựng nông thôn mới, trên phạm vi cả nước, thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua đạt nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận, trong đó không thể thiếu các hoạt động của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Tính đến 30/5/2020, cả nước có 5.177 xã (58,2%) số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới (28,9%); 9 tỉnh thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến cuối năm 2018 tăng 2,78 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh từ 17,35% năm 2010 xuống còn khoảng 5,9% năm 2019, khoảng cách phát triển giữa nông thôn – đô thị từng bước được thu hẹp. Cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ nông thôn tăng trưởng nhanh. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn khoảng 38,1% năm 2018, thu nhập bình quân từ hoạt động phi nông nghiệp ngày càng tăng, chiếm 78% tổng thu nhập của hộ nông thôn năm 2019.

Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN và Đoàn Công tác thăm mô hình trang trại trồng cây ăn quả của hội viên nông dân tại xã Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên. Ảnh: T.T

Hội Nông dân Việt Nam tạo sức bật mạnh mẽ từ “ba khâu đột phá” để phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong giai đoạn mới

Để thích ứng với xu thế phát triển, hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, Hội Nông dân Việt Nam ý thức được yêu cầu, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội, vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra phương hướng xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại với ba khâu đột phá.

Thứ nhất, chú trọng xây dựng Chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp.

Chi Hội Nông dân nghề nghiệp là đơn vị hành động, cầu nối của Ban Chấp hành tổ chức cơ sở Hội với Tổ hội Nông dân nghề nghiệp và hội viên nông dân, được tổ chức gồm những hội viên có cùng nghề nghiệp, cùng mối quan tâm và có nhu cầu hợp tác. Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội Nông dân nghề nghiệp tập hợp những hội viên cùng chí hướng, cùng sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm ngày càng có chất lượng theo chuỗi giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Với tầm quan trọng đó, trong giai đoạn tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực cho hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Xây dựng chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động sẽ phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp sẽ góp phần xây dựng mẫu hình người nông dân thế hệ mới xuất sắc, tiêu biểu, đổi mới, nâng cao tư duy tự lực, tự thân, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có khả năng dẫn dắt đông đảo hội viên nông dân cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình và quê hương, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thứ hai, tăng cường phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên. Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng việc tổ chức các phong trào thi đua mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, tạo được sự hấp dẫn thu hút nông dân gia nhập Hội, với hơn 10 triệu hội viên gắn bó với Hội. Công tác vận động, tập hợp, phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân luôn được chú trọng, củng cố, phát triển; hình thức tập hợp ngày càng đa dạng, phong phú như chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp, tổ đoàn kết tương trợ, tổ, nhóm vay vốn, các loại hình câu lạc bộ theo nghề nghiệp, sở thích, địa bàn…

Trong những năm qua, chất lượng hội viên nông dân đã được nâng lên về nhận thức chính trị, pháp luật, trình độ sản xuất, kinh doanh, tinh thần đoàn kết, gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Hàng chục ngàn hội viên nông dân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới và xây dựng Hội. Hội viên nông dân Việt Nam thực sự là lực lượng chủ đạo tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng Hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các phong trào cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào những thành tựu về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao vị thế của đất nước.

Trong giai đoạn tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên theo hướng “trí thức hóa nông dân” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng tổ chức Hội của các cấp Hội, là vấn đề cốt lõi để xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Nhiệm vụ này phải đặt trong điều kiện lịch sử, cụ thể, toàn diện, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và xu thế hội nhập sâu rộng.

Phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên nông dân, nâng cao năng suất lao động của nông dân phải gắn với xây dựng “mẫu hình người nông dân mới” giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; biết giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, hợp tác và giúp đỡ nhau; có trình độ học vấn và kiến thức khoa học – kỹ thuật tiên tiến; ý chí quyết tâm, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng; biết kết hợp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, lao động cần cù và sáng tạo, trọng nghĩa tình, kiên nhẫn và kiên cường. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh là cơ sở mấu chốt để mở rộng vận động, tập hợp, thu hút hội viên, nông dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút và kết nạp hội viên vào tổ chức Hội; mở rộng thành phần, đối tượng hội viên là các chủ trang trại, giám đốc các doanh nghiệp, các hợp tác xã phục vụ nông nghiệp, nông thôn, các nhà khoa học, các học sinh phổ thông trung học, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp… Đó là những nhân tố quan trọng phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, trí thức hóa nông dân, văn minh hóa, hiện đại hóa nông thôn.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng làm công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng trưởng thành về nhiều mặt, trình độ học vấn và phương pháp vận động quần chúng từng bước được nâng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân, có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đưa nước ta trở thành quốc gia xuất khẩu lươngthực, thực phẩm với giá trị hơn 40 tỷ USD/năm. Thực tế đó đã góp phần hình thành nên đội ngũ cán bộ Hội có nhiều phẩm chất gương mẫu, nói đi đôi với làm và sâu sát cơ sở, hiểu nông dân và tin nông dân, vì nông dân, có trách nhiệm cao với nông dân. Đặc biệt, có nhiều đồng chí lãnh đạo, quản lý của Hội có tư duy đổi mới, có trình độ, năng lực thực tiễn, có phương pháp lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, tạo nên những mô hình tiêu biểu về nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, được cấp ủy và cán bộ, hội viên nông dân tín nhiệm, đánh giá cao. Công tác cán bộ đã bám sát những mục tiêu cơ bản, mục tiêu cụ thể, các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ngày càng đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng các quy chế, quy định hiện hành, đảm bảo từng bước thực hiện tốt hơn các khâu của công tác cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân và đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp, thúc đẩy công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủtịch Hồ Chí Minh coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(6), việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt về xây dựng Hội để chuẩn hóa phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách công tác, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và kỹ năng công tác vận động quần chúng của mỗi cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm tập hợp được hội viên, nông dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với giai cấp nông dân, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018-2023) về công tác tổ chức, cán bộ, tại Hội nghị lần thứ ba, ngày 5/8/2019, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 04 – NQ/HNDTW về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 – NQ/HNDTW về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06 – NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc tổ chức thực hiện thành công 3 nghị quyết này kỳ vọng sẽ làm thay đổi toàn diện diện mạo của tổ chức Hội và phong trào nông dân trong những năm tới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, trong giai đoạn tới, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nhất quán quan điểm “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng” của Đảng ta, để làm tốt công tác cán bộ nhằm xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Công tác cán bộ có vai trò quyết định đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng Hội, có ý nghĩa quyết định sự thành công của công tác Hội và phong trào nông dân, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam.

Xây dựng đội ngũ cán bộ là việc thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Hội với cơ cấu hợp lý theo yêu cầu tiêu chí “thật sự tin dân, trọng dân,gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

“Trải qua 88 năm hình thành và phát triển, được Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; là cơ sở chính trị của xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; có nhiều tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (phát biểu tại Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, ngày 12/12/2018)

“Để xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, Hội Nông dân Việt Nam cần nắm chắc nguyên tắc liên minh CôngNông, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, giải quyết tốt lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân, luôn dựa vào nông dân, vì nông dân… Nhìn lại lịch sử 90 năm đồng hành, phát triển cùng đất nước, dân tộc, mỗi cán bộ, hội viên Hội Nông dân Việt Nam càng thêm tự hào, nguyện ra sức phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh”.
Đồng chí Thào Xuân Sùng – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN.

TSKH. Thào Xuân sùng
Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN

Ghi chú:
(1) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, NXBCTQG,HN,t4, tr.187.
(2) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđd, t1,tr.513.
(3) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđd, t2,tr.228.
(4) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđd, t3, tr.3.
(5) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđd, t2,tr.341.
(6) Hồ Chí Minh (2011) Toàn tập, Sđd, t5,tr.309.

 

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Tiêu điểm
Tin cập nhật
 • Linh nghiêm lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương nơi cuối trời Tổ quốc

  Hòa trong không khí linh thiêng của ngày 10/3 (âm lịch) trên cả nước, sáng 21/04/2021, tại tỉnh Cà Mau, Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo của tỉnh Cà Mau cùng hàng ngàn chiến sĩ đồng bào địa phương đã thành khính dâng hương hoa lễ vật, long trọng tổ chức lễ giỗ Quốc […]

 • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 tại điện Kính Thiên (Đền Thượng) trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú […]

 • VEPR: Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,3% năm 2021

  Chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính (VEPR) sách cho rằng việc thành lập bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước mới hứa hẹn triển vọng kinh tế năng động trở lại trong năm 2021 và các năm sau đó. “Với việc dịch COVID-19 trong nước tiếp tục được khống chế […]

Sự kiện
 • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 tại điện Kính Thiên (Đền Thượng) trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú […]

 • Giỗ Tổ Hùng Vương, gắn kết trái tim người Việt

  Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương mãi mãi là biểu tượng của tinh thần dân tộc, cội nguồn sức mạnh, là cầu nối hữu hình cho niềm tin, niềm tự hào của người Việt về quá khứ hào hùng và hướng đến tương lai. Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 […]

 • Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nông dân giải phóng miền Nam

  Sáng nay 20.4, tại căn cứ địa Nước Oa (xã Trà Tân, Bắc Trà My, Quảng Nam), Trung ương Hội NDVN tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội ND giải phóng miền Nam – khu vực miền Trung – Tây Nguyên (21.4.1961 – 21.4.2021). Tham dự có đồng chí Đinh Khắc […]

Tam nông
 • Thái Bình: Lúa bị chuột phá hoại và trách nhiệm của doanh nghiệp

  Theo phản ánh của bà con nông ở tỉnh Thái Bình về nạn “chuột tặc” phá hại mùa màng, ngày 31/03/2021, Tạp chí điện tử Làng Mới có bài viết “Thái Thụy (Thái Bình): Nỗi lo “chuột tặc” của bà con nông dân”. Phóng viên đã có dịp trở lại địa phương này để tìm […]

 • Đổi mới để đồng hành hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất

  Từ năm 2012 đến nay, Hội ND xã Long Phước liên tục là 1 trong những đơn vị cơ sở Hội dẫn đầu phong trào thi đua; nhận nhiều giấy khen, bằng khen của Hội ND TP. Bà Rịa, Hội ND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và UBND […]

 • Học làm nông nghiệp an toàn, thu nhập tăng cao

  Dạy nghề không chỉ góp phần hình thành nên “mỗi xã, phường một sản phẩm”, dạy nghề còn giúp cho nhiều bà con làm nghề nông nghiệp một cách an toàn, cho năng suất, hiệu quả, thu nhập cao hơn trước. Dạy nghề làm nông nghiệp an toàn, nông dân hưởng lợi Là huyện nằm […]