12:00 - 10/01/2019

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả vận động hội viên, nông dân tham gia tích tụ và tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp

Ngày10.1, tại Hà Nội, TƯ Hội NDVN tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tích tụ và tập trung ruộng đất trong nông nghiệp vùng đồng bằng Nam Bộ”. Tiến sỹ khoa học Thào Xuân Sùng – Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị.

Kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tích tụ và tập trung ruộng đất trong nông nghiệp vùng đồng bằng Nam Bộ” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện trong 2 năm 2017-2018 cho thấy: Tích tụ và tập trung đất đai trong nông nghiệp đem lại hiệu quả tích cực như tăng năng suất cây trồng, giảm đáng kể chi phí sản xuất, tăng chất lượng và giá bán sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tích tụ và tập trung ruộng đất trong nông nghiệp vùng đồng bằng Nam Bộ”

Theo ông Lều Vũ Điều- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam – Chủ nhiệm đề tài: “Kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tích tụ và tập trung ruộng đất trong nông nghiệp vùng đồng bằng Nam Bộ” do TƯ Hội NDVN thực hiện cho thấy việc tích tụ và tập trung đất đai trong nông nghiệp đem lại hiệu quả tích cực như tăng năng suất cây trồng, giảm đáng kể chi phí sản xuất, tăng chất lượng và giá bán sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất. Đồng thời, tích tụ và tập trung đất đai trong nông nghiệp còn tạo điều kiện để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho cải tạo đồng ruộng và hạ tầng sản xuất, qua đó dễ dàng áp dụng cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Việc triển khai thực hiện đề tài là rất cần thiết, bởi đề tài không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn liên quan đến tích tụ và tập trung ruộng đất vùng đồng bằng Nam Bộ, mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong việc tìm ra những động lực mới xuất phát từ khía cạnh đất đai cho sự phát triển nông nghiệp của vùng.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài còn có thể đóng góp vào việc hoạch định chính sách đất đai nông nghiệp cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.

Theo nhóm nghiên cứu, để thúc đẩy tích tụ và tập trung đất đai trong nông nghiệp thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp khi thực hiện tích tụ và tập trung ruộng đất. Đồng thời tổ chức quy hoạch và quản lý quy hoạch các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung theo hướng cánh đồng lớn gắn với các sản phẩm nông sản có lợi thế của vùng và của từng địa phương; quy hoạch hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản ở các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng nông nghiệp công nghệ cao.

Hai là, đẩy mạnh sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật liên quan. Cụ thể: bổ sung thêm loại đất phục vụ mục đích hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong phân loại đất nông nghiệp tại Điều 10 Luật Đất đai 2013. Cho phép xây dựng CSHT phục vụ sản xuất (nhà xưởng, trang thiết bị chế biến, lưu trữ, bảo quản nông sản) trên đất nông nghiệp; Xây dựng khung pháp lý để bảo lãnh tín dụng dựa trên tài sản trên đất; Thống nhất vốn góp vào doanh nghiệp là quyền sử dụng đất tại Luật Doanh nghiệp 2014 để phù hợp với Luật Đất đai 2013 và Bộ Luật dân sự năm 2015; Xây dựng cơ chế để thành lập và triển khai hoạt động của Ngân hàng đất nông nghiệp để thuê lại đất của hộ gia đình, cá nhân; Sửa khoản điều 191 Luật Đất đai 2013 về việc quy định hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được nhận chuyển nhượng đất lúa; Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp hộ chuyển nhượng đất nông nghiệp vì mục đích tích tụ và tập trung đất nông nghiệp sản xuất quy mô lớn.

Ba là, sửa đổi, bổ sung chính sách đất đai tạo thuận lợi cho tích tụ và tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Chính phủ cần sớm xây dựng chính sách tài chính thúc đẩy việc mua, thuê đất nông nghiệp. Xây dựng nguyên tắc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, điều kiện góp vốn, giá trị vốn góp (theo giá đất, theo sự phát triển của doanh nghiệp), cơ chế minh bạch trong hạch toán kinh doanh. Xây dựng cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hình thức nhận vốn góp bằng đất của người dân tại địa bàn khó khăn.

Có những chính sách khuyến khích hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất như chính sách hỗ trợ riêng cho người nghèo, người ít đất và dân tộc thiểu số khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Điều chỉnh khung giá khi Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp sát với giá thị trường, giúp giảm giá thuê đất, thúc đẩy các hộ và doanh nghiệp thuê đất sản xuất nông nghiệp. Xây dựng cơ chế thúc đẩy HTX đứng ra thuê ruộng của dân, cho doanh nghiệp thuê lại. Xây dựng cơ chế cho nông dân vay ưu đãi khi họ dùng tiền để mua đất với mục đích tích tụ để hình thành trang trại sản xuất hàng hóa nông nghiệp quy mô lớn.

Bốn là, hoàn thiện chính sách cho các chủ thể thực hiện tích tụ và tập trung ruộng đất: chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; chính sách phát triển kinh tế trang trại, gia trại; chính sách phát triển hợp tác, liên kết để tăng quy mô và hiệu quả sản xuất theo hình thức hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị, hình thành cánh đồng lớn.

Năm là, xây dựng và phát triển thị trường đất, công nhận quyền tài sản đối với đất nông nghiệp; phát triển thị trường lao động: đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển dịch lực lượng lao động trong sản xuất nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển thị trường bảo hiểm: bảo hiểm sản xuất nông nghiệp, bảo hiểm xã hội cho lao động nông thôn.

Sáu là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về tích tụ, tập trung ruộng đất. Phát huy vai trò các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tuyên truyền, hỗ trợ người nông dân cả trong quá trình và sau khi thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất. Trực tiếp tham gia tích cực vào quá trình thực hiện tích tụ và tập trung ruộng đất của hộ nông dân, HTX nông nghiệp, doanh nghiệp như: hướng dẫn, tư vấn cho nông dân áp dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; tham gia hòa giải, xử lý tranh chấp khi có mâu thuẫn, xung đột xảy ra giữa các chủ thể tham gia tích tụ và tập trung đất đai.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sỹ khoa học Thào Xuân Sùng- Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận, đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài trong 2 năm qua. Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho rằng, kết quả nghiên cứu đề tài sẽ được sử dụng làm căn cứ khoa học cho Hội NDVN trong công tác tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, luật pháp và chính sách khuyến khích tích tụ và tập trung đất đai để nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong nông nghiệp.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị nhóm nghiên cứu rà soát lại kết cấu của đề tài, điều chỉnh lại kết cấu sao cho hợp lý giữa các chương, mục; đưa những giải pháp, đề xuất, kiến nghị thành một chương riêng; rà soát lại việc sử dụng các khái niệm liên quan đến hiến pháp, luật đất đai; hoàn thiện toàn bộ hồ sơ theo quy định chuyển cho cơ quan quản lý khoa học. “Tài liệu đề tài được sử dụng vào việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN, trong đó xác định chủ đề tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả vận động hội viên, nông dân tham gia tích tụ và tập trung ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa vì mục tiêu xuất khẩu”- Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Chu Hồng Châu

Tin cập nhật
 • Thúc quả cho cây cam bằng “món ngon khó cưỡng”

  Kinh nghiệm trúng mùa qua nhiều năm của người trồng cam các tỉnh Hòa Bình, Nghệ An, Tuyên Quang… cho thấy: Chọn được phân bón và bón phân cho vườn cam đúng cách sẽ quyết định thắng lợi của mỗi vụ sản xuất. Đối với cây cam giai đoạn từ sau đậu quả đến lúc […]

 • Tây-Ta lội bùn trồng tái tạo rừng ngập mặn

  Sáng 20/07/2019, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Cơ quan phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức: “Lễ phát động phong trào trồng rừng ngập mặn và bảo vệ bãi ven biển ở một số […]

 • Lễ đóng điện năng lượng mặt trời và Lễ động thổ phim trường S4

  Sáng ngày 20/7/2019, Jet studio tổ chức Lễ đóng điện năng lượng mặt trời và Lễ động thổ phim trường S4 thuộc khu phức hợp văn phòng và phim trường của công ty tại quận Bình Tân, TP.HCM. Đến tham dự buổi lễ có ông Lâm Văn Tư – Giám đốc Trung tâm Truyền hình […]

Sự kiện
 • Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành vi vi phạm trên vùng biển của Việt Nam

  Ngày 19/7/2019, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị bình luận về phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/7/2019 liên quan đến diễn biến ở khu vực Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh. Trong những ngày qua, […]

 • Hội nghị quốc tế Geneva năm 1954 về Đông Dương

  Ngày 21/7/1954, Hội nghị quốc tế Geneva năm 1954 về Đông Dương kết thúc bằng Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Đông Dương, trở thành một sự kiện quốc tế lớn, một mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp định, xin giới […]

 • Họp báo trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X

  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Họp báo thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thành Nuôi, Phó Chủ tịch Thường trực […]

Tam nông