• Trang chủ
  • Bàn tròn
  • Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay
14:19 - 14/10/2020

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân trong giai đoạn hiện nay

Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng vô sản không thể thắng lợi ở các nước nông nghiệp và nửa nông nghiệp nếu như giai cấp vô sản cách mạng không được quần chúng nông dân ủng hộ tích cực. Đó là một sự thực hiển nhiên đối với cả hai cuộc cách mạng – cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng vô sản”(1). Và “Cách mạng chỉ có thể thắng lợi nếu như những làn sóng cách mạng lay động được quần chúng nông dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản. Do vậy mà việc tuyên truyền của Đảng trong nông dân có tầm quan trọng đặc biệt”(2).

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Kế thừa và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về nông dân và công tác vận động nông dân, Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc và đánh giá đúng vai trò, khả năng cách mạng to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam với tư cách là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội: “Đa số dân ta là nông dân. Mỗi việc đều phải dựa vào nông dân. Nông dân giác ngộ hăng hái thì kháng chiến mới mau thắng lợi, kiến quốc mới chóng thành công, nông dân mới được giải phóng”(3). Hồ Chí Minh sớm nhìn thấy giai cấp nông dân Việt Nam là lực lượng cách mạng tiềm tàng, có những khả năng rất to lớn, chí khí rất anh dũng, kinh nghiệm rất nhiều, đã tỏ rõ trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến, nếu “Khéo tổ chức, khéo lãnh đạo thì lực lượng ấy sẽ làm xoay trời chuyển đất, bao nhiêu thực dân và phong kiến cũng sẽ bị lực lượng to lớn ấy đánh tan”(4); “Nếu lãnh đạo tốt, thì khó khăn gì họ cũng khắc phục, việc gì to lớn mấy họ cùng làm được”(5). Từ đó, trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định: “Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”(6). Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, theo Hồ Chí Minh là một cuộc biến đổi khó khăn và sâu sắc nhất. Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Bởi vậy, trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang và nặng nề, phức tạp, đầy khó khăn gian khổ ấy, đòi hỏi phải làm cho nông dân nhận thức rõ: xây dựng chủ nghĩa xã hội chính là nhằm không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, của nông dân. Quần chúng nông dân chỉ có sức mạnh khi được giác ngộ. Nhưng, sức mạnh của nông dân chỉ trở thành hiện thực, thành sức mạnh vật chất khi nông dân được tổ chức, được giác ngộ. Giác ngộ và tổ chức nông dân là những khâu, những nấc thang liên hoàn trong công tác vận động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn vậy, phải: Tổ chức nông dân thật chặt chẽ; Đoàn kết nông dân thật khăng khít; Huấn luyện nông dân thật giác ngộ; Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, của Tổ quốc.

Người cán bộ Hội Nông dân có vai trò to lớn trong tiến trình cách mạng. Cán bộ Hội Nông dân là “gốc” trong việc vận động nông dân, trong nâng cao trình độ lý luận chính trị cho họ. Nhưng, muốn hoàn thành vai trò, vị trí gốc rễ, nền tảng đó, nhất thiết phải đề cao vai trò của việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Hội. Đó là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình thực hiện công tác vận động nông dân của Đảng.

Kế thừa và phát triển luận điểm nổi tiếng của V.I. Lênin: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”(7), Hồ Chí Minh cho rằng lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng bởi nó soi đường cho thực tiễn. Người coi “lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”(8). Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng: “Có lý luận soi đường thì quần chúng hành động mới đúng đắn, mới phát triển được tài năng và lực lượng vô cùng tận của mình”(9) và lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta hành động. Lý luận chính trị giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư duy khoa học, có phương pháp làm việc biện chứng, có phương thức lãnh đạo và tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v.. phù hợp với quy luật khách quan.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn (bên phải)- Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN thăm mô hình trồng thử nghiệm chanh leo tại thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Ảnh: Văn Chiến

Với truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên cường bất khuất trong chống ngoại xâm, giai cấp nông dân nước ta đã đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, xây dựng đất nước. Song, giai cấp nông dân không thể tự giải phóng khỏi chế độ áp bức, bóc lột, trở thành người chủ xây dựng thành công xã hội mới. Họ chỉ có thể thực hiện được điều đó khi được tập hợp trong một tổ chức chính trị – xã hội và được Đảng lãnh đạo. Từ đó, Hồ Chí Minh đã thành lập tổ chức của giai cấp nông dân và đặt tên là “Nông Hội” để thực hiện nhiệm vụ tập hợp, vận động giai cấp nông dân, liên minh với giai cấp công nhân tiến hành cách mạng vô sản. Hồ Chí Minh khẳng định: “Hội Nông là một cái nền cách mệnh của dân ta”(10). Dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức chính trị – xã hội của mình, giai cấp nông dân và phong trào nông dân nước ta đã có chuyển biến về chất. Cùng với sự phát triển của cách mạng, tổ chức của giai cấp nông dân đã qua những bước phát triển và trưởng thành, từ Nông hội đỏ (năm 1930), Hội Nông dân phản đế (năm 1936), Hội Nông dân cứu quốc (năm 1941), Hội Nông dân tập thể (năm 1974), Hội Liên hiệp Nông dân Việt Nam (năm 1979) và Hội Nông dân Việt Nam (từ năm 1988 đến nay), xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nông dân của Đảng, đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng.

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động nông dân, về nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Hội và hội viên nông dân Việt Nam là rất toàn diện, sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn lớn trong công tác vận động nông dân, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, trong sự nghiệp đổi mới, cũng như trong giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hiện nay. Thông qua tổ chức của mình là Hội Nông dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, giai cấp nông dân Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc thắng lợi trong cách mạng tháng Tám 1945; đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục có những đóng góp quan trọng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một thành viên trong hệ thống chính trị nước ta, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam đã được khẳng định và nâng cao trong hệ thống chính trị, trong vận động, tập hợp, đoàn kết giai cấp nông dân. Với chức năng: đại diện giai cấp nông dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nông dân, cán bộ Hội đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng, mà một trong số đó là: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt, trong đó có trình độ lý luận chính trị của nông dân, để họ đủ năng lực, trình độ làm chủ ở nông thôn, làm chủ của đất nước.

Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa X) ra Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết khẳng định quan điểm: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Tiếp đó, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta đã xác định: “Xây dựng, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Đó là mục tiêu quan trọng hàng đầu của việc nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân cũng như toàn bộ công tác vận động nông dân của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm gần đây, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Hội và hội viên nông dân, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội Nông dân đã thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên với hình thức đa dạng, phong phú. Việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân có nội dung rất rộng, bao gồm nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Đây là yêu cầu thường xuyên, bức thiết đối với cán bộ Hội và hội viên nông dân, gắn với giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta trong tiến trình cách mạng do Đảng lãnh đạo. Quá trình đó gắn liền với việc cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Một trong những biện pháp quan trọng và cấp thiết để nâng cao trình độ lý luận chính trị là sớm khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, trong đó có “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”; đồng thời, khắc phục tình trạng “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy và học tập nghị quyết của Đảng chưa được coi trọng đúng mức”..v.v..

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN tặng hoa chúc mừng giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” lần thứ XII – Cup Agribank năm 2019 tại tỉnh Hải Dương. Ảnh: H.D

Đối với cán bộ Hội và hội viên nông dân, nếu không chú tâm trang bị, nâng cao nhận thức về lý tưởng, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không vững lý luận chính trị sẽ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị. Suy thoái đó diễn ra mà không kịp thời ngăn chặn sẽ dẫn đến coi thường lý luận, không đủ sức bảo vệ chính mình và dễ bị tha hoá về tư tưởng chính trị trước những tác động đa chiều từ những nhân tố khách quan và chủ quan. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ dẫn: “Có lý tưởng rất to lớn, có mục đích rất vĩ đại; đồng thời lại có tinh thần rất thiết thực, và công tác rất thiết thực. Nếu chỉ có lý tưởng, mà không có tinh thần thiết thực và công tác thực tế thì không phải là người đảng viên tốt. Như thế chỉ là người không tưởng, người nói khoác. Nếu chỉ có công tác thực tế, mà không có lý tưởng cách mạng, thì cũng không phải là người đảng viên tốt. Như thế, chỉ là người sự vụ chủ nghĩa tầm thường. Có lý tưởng lại có tinh thần thiết thực và công tác thực tế hợp lại, mới là người đảng viên tốt”(11). Vì vậy, “Phải đặt trọng tâm của sự rèn luyện và tu dưỡng vào việc đấu tranh chính trị và đường lối cách mạng (…) Tư tưởng và ý thức của đảng viên cách mạng không phải là cái gì mơ hồ không sờ mó được. Nó tỏ rõ trong cách làm việc, trong cách xem xét và bàn bạc các vấn đề, trong hành động, kế hoạch, phương châm của ta. Nó đặc biệt tỏ rõ trong sự xem xét, bàn bạc, hành động của ta đối với các vấn đề quan trọng của những cuộc đấu tranh chính trị.”(12). Từ đó vận dụng và công tác nông vận, có thể thấy, việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Hội và hội viên nông dân đóng vai trò hết sức quan trọng; là cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội, mà trực tiếp là của các cấp Hội Nông dân Việt Nam.

Đảng ta nhấn mạnh rằng, trong vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phải: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị – xã hội ở nông thôn, nhất là hội nông dân. Sức mạnh đó trước hết nằm ở sự thống nhất nhận thức và hành động; ở lý tưởng cách mạng, trình độ lý luận chính trị của cán bộ Hội và hội viên nông dân.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ Hội đã cùng với hội viên nông dân Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân; vận động, tuyên truyền, giúp cho nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt(13). Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, vai trò, trách nhiệm của Hội và giai cấp nông dân được thể hiện rõ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp hướng tới thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Báo cáo Tổng kết 10 năm Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, cho thấy: Cán bộ Hội đã tập trung đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tạo được sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc của cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nông vận, tạo được sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc của cán bộ, hội viên nông dân về xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ các cấp Hội đã bám sát chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường nông thôn, quốc phòng, an ninh do Hội Nông dân các cấp chỉ đạo thực hiện. Phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt của cán bộ Hội, của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đã có những chuyển biến tích cực trong phương châm xây dựng “Đội ngũ cán bộ thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân” và thực hành tư tưởng “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng”(14). Các cấp ủy đã luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng làm công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng trưởng thành về nhiều mặt, trình độ học vấn và phương pháp vận động quần chúng từng bước được nâng cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân, có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”(15)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Hội và hội viên nông dân, trong giai đoạn mới, với mục tiêu: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác nông vận, vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thì một trong những yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp trong nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Hội và hội viên nông dân thời kỳ mới, được Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, xác định rõ: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, luôn dựa vào nông dân và vì nông dân để vận động nông dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ. Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, thực hiện ngày càng tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn,… trước hết, phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân”(16), trên tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Hội, từng cán bộ Hội và hội viên nông dân phải thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ Hội và hội viên nông dân. Tập trung đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, cán bộ Hội và hội viên nông dân nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong các nghị quyết của Đảng, trong Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội; thường xuyên tham gia tổng kết thực tiễn và lý luận, nhất là sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 26 ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết thực tiễn phong trào xây dựng nông thôn mới; thấu hiểu nguyện vọng chính đáng của nông dân để tham mưu hoạch định chính sách cho Đảng, Nhà nước một cách đúng đắn, phù hợp thực tiễn khách quan.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín, kiến thức sâu rộng về nông nghiệp, nông thôn và kỹ năng công tác nông vận, nhiệt tình tâm huyết với phong trào, trách nhiệm với nông dân, hiểu nông dân, vì nông dân. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, hội viên nông dân phù hợp yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong bối cảnh mới, gắn với làm tốt công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên.

Đồng thời với việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, là “Trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, trình độ lý luận chính trị đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân. Trong các giải pháp tiếp tục nâng cao trình độ lý luận cán bộ Hội và hội viên nông dân, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 69-KL/TW ngày 14/4/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quy định 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”; Quy định số 164-QĐ/TW ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về “Chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp”; Kết luận 57-KL/TW ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp”… Quá trình đó gắn liền với tăng cường giáo dục lịch sử truyền thống của Hội, của giai cấp nông dân Việt Nam, với đẩy mạnh thực hiện 2 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, ngày 5/8/2019, đó là Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên (Nghị quyết Số 05 – NQ/HNDTW), về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới (Nghị quyết Số 06 – NQ/HNDTW), trong đó thống nhất nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giải pháp: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, nông dân (…) nhằm mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện “diễn biến hòa bình” với các thủ đoạn tinh vi, hiểm độc hơn; chúng lợi dụng tình hình dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đất đai, tham nhũng… để kích động nông dân, xuyên tạc, hạ thấp uy tín của Đảng, chế độ ta. Trước thực trạng này, việc tiếp tục coi trọng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng và cấp thiết, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị, thực hiện thắng lợi chiến lược của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở nước ta, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, của quá trình xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp đổi mới đất nước.

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc
Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.2011, tập 2, tr.564.
(2) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Sđd, tập 2, tr.564-565.
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr. 56.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr. 358.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, sđd, tập 11, tr. 493.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr. 246.
(7) V.I.Lê-nin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tập 6, tr.30.
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 5, tr. 274.
(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 8, tr. 277.
(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 2, tr. 341.
(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H.,2011, tập 6, tr.289.
(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.291
(13) Tổng kết 10 năm Hội Nông dân Việt Nam tham gia lãnh đạo phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã đẩy mạnh các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội nông thôn, đã hiệu triệu trên 10 triệu hội viên, thuộc hơn 16 triệu hộ; 60,85 triệu người ở nông thôn tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, mạnh khỏe, hạnh phúc; hằng năm tuyên truyền, vận động trên 6,2 triệu hộ nông dân đăng ký tham gia và có 3,5 triệu hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”. Đây là một trong những tiêu chí mẫu hình người nông dân thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
(14) Theo Báo cáo Tổng kết 10 năm Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020: Trong 10 năm, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động phối kết hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức 169.777 lớp tập huấn và hội thảo cho 8.448.850 lượt hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, của địa phương trong xây dựng nông thôn mới; biên soạn, in ấn 487.568 bộ tài liệu tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới; những nội dung cơ bản của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đã được các cấp Hội quan tâm. Kết quả trong giai đoạn 2010-2019, Trung ương Hội tổ chức được 30 lớp bồi dưỡng cán bộ cơ sở Hội (thời gian 7 ngày) với trên 2.700 học viên; 9 lớp bồi dưỡng cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện (thời gian 10 ngày) với trên 1.133 học viên; 21 lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện (thời gian 1 tháng) với 1.120 học viên; 20 lớp đào tạo Trung cấp với 1.621 học viên, đạt 100% kế hoạch. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng được trên 105.000 lượt cán bộ cơ sở Hội và chi hội, tổ hội. Qua đó, đã từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.
(15) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII (Số 06 – NQ/HNDTW), ngày 05 tháng 8 năm 2019, Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
(16) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb CTQG, Hà Nội 2008; tr.125

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bàn tròn
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông