22:21 - 15/07/2019

T.Ư Hội NDVN: Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Ngày 15.7.2019, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc T.Ư Hội NDVN.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN trực tiếp quán triệt, triển khai NQ số 35 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của T.Ư Hội NDVN.

Đồng chí Thào Xuân Sùng – UV T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN tại Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng

Tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng đã nêu những nội dung cơ bản, điểm cốt lõi, nhiệm vụ, giải pháp của NQ 35. Trong đó nhấn mạnh 5 mục tiêu cụ thể: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính quyền và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lê nin; Tạo sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Làm thất bại âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch; Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Đảng đoàn yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ. Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã quán triệt những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng của Hội thực hiện NQ số 35:

Một là, toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng của cơ quan T.Ư Hội phải nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về những giá trị cơ bản của CN Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trần Quảng

Hai là, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về nguyên tắc chung và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta trong trình hình mới, trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn công tác tác Hội và phong trào nông dân.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tuyên truyền nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong việc thực hiện cương lĩnh, điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những đảng viên không thực hiện, thực hiện sai lệch NQ, nhất là để lộ bí mật nội bộ, lan truyền những thông tin sai lệch.

Năm là, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Cốt lõi là xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản, có giải pháp hoàn thiện để ứng đáp ứng với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin. Đối với T.Ư Hội, giao cho Ban Tuyên huấn chủ trì phối hợp với một số cơ quan thông tin tổ chức Hội thảo giúp nâng cao năng lực cho cán bộ, lưu giữ các thông tin, đảm bảo an toàn thông tin ở các ban, đơn vị.

Sáu là, xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh, phát huy trách nhiệm cao nhất của cấp ủy nhất là người đứng đầu; Các ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin với nhau để đảm bảo nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo.

Lương Thủy

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Sự kiện, Tin tức hội
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông