• Trang chủ
  • Bàn tròn
  • Nghiên cứu xây dựng mẫu hình người nông dân trong giai đoạn mới
14:26 - 14/10/2020

Nghiên cứu xây dựng mẫu hình người nông dân trong giai đoạn mới

Xuất phát từ thực tiễn và qua nghiên cứu Đề tài “Nghiên cứu và đề xuất nội dung, giải pháp xây dựng mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2015 – 2020”, xin khái quát mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn – người nông dân thế hệ mới cần đạt 5 điểm mới: Có tư duy mới; có nhận thức mới; có kiến thức mới; có đời sống văn hóa mới và có quyết tâm mới.

Mô hình trồng hoa lan tại Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng) cho hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân làm giàu. Ảnh: Thái Hiền

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đề cao con người và phát huy nhân tố con người. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về con người có thể được quy tụ ở ba điểm cơ bản:

Một là, con người là một bộ phận của tự nhiên, là kết quả cao nhất trong sự tiến hóa của tự nhiên và của sự phát triển xã hội. Về bản chất con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh học với mặt xã hội.

Hai là, bản chất của con người là tổng hòa những mối quan hệ xã hội.

Ba là, con người là chủ thể của lịch sử xã hội.

Trên cơ sở khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng; con người là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, phải coi trọng chăm sóc, phát huy nhân tố con người. Người chỉ rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một bộ phận hợp thành của Chiến lược phát triển đất nước.

Nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong đó công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một mục tiêu quyết định. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tiêu này, chúng ta cần có những con người nông dân thế hệ mới. Xuất phát từ thực tiễn và qua nghiên cứu Đề tài “Nghiên cứu và đề xuất nội dung, giải pháp xây dựng mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giai đoạn 2015 – 2020”, xin khái quát mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn – người nông dân thế hệ mới cần đạt 5 điểm mới: Có tư duy mới; có nhận thức mới; có kiến thức mới; có đời sống văn hóa mới và có quyết tâm mới.

Cụ thể hóa 5 điểm mới trên, có thể khái quát người nông dân thế hệ mới cần đạt 10 tiêu chí sau:

Có trình độ, kiến thức, khoa học kỹ thuật tương ứng (4.0); hiểu biết chính sách và pháp luật;

Lành nghề về sản xuất nông nghiệp;

Có kỹ năng sử dụng máy móc, tin học, dịch vụ công;

Có thể lực, trí lực tốt;

Biết giữ gìn và hưởng thụ văn hóa;

Biết kết hợp bản chất cần cù và sáng tạo;

Có ý chí vươn lên, không cam chịu đói nghèo;

Biết liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh;

Có ý thức bảo vệ môi trường;

Có tình cảm tốt đẹp đối với gia đình và xã hội;

Để góp phần xây dựng người nông dân đạt được các tiêu chí trên, một số nhiệm vụ giải pháp sau đối với các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần triển khai thực hiện là:

Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho nông dân: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người nông dân có lối sống văn minh, trung thành với Đảng, lợi ích của quốc gia dân tộc, có truyền thống yêu nước, có lập trường giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức công dân, có tinh thần đoàn kết dân tộc thông qua các sinh hoạt của Hội và cộng đồng ở địa phương, qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Đưa chương trình giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh vào nội dung hoạt động của tổ chức nông dân và các hội, đoàn thể có liên quan (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…). Gắn việc giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho nông dân. Coi trọng giáo dục lý luận, chính trị gắn với rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng nhân cách người nông dân.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng ở nông thôn. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, nghị quyết, định hướng các hoạt động của các cấp Hội.

Làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho người nông dân để họ nắm vững, hiểu sâu, tự giác chấp hành pháp luật, tự bảo vệ được bản thân.

Bồi dưỡng, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam trong hội viên nông dân: Tình nghĩa, nhân hậu, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau, tinh thần độc lập tự chủ, ý thức tự cường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức xã hội của người nông dân đối với cộng đồng, các phong trào, hoạt động của tổ chức hội đoàn thể và chính quyền địa phương; có khát vọng và hành động vươn lên làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước; cần, kiệm, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương pháp luật, quy ước của cộng đồng; lao động chăm chỉ, trung thực trong giao thương và hợp tác sản xuất;

Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao kỷ luật, kỹ năng lao động của người nông dân, hình thành tư duy sản xuất có kế hoạch, có hợp đồng, tuân thủ theo pháp luật; gắn sản xuất với thị trường, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và xây dựng thương hiệu hàng hoá có sức cạnh tranh cao trong khu vực và thế giới. Xây dựng người nông dân có văn hóa, lối sống cá nhân, gia đình, cộng đồng theo hướng “Chân – Thiện – Mỹ”.

Đồng chí Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN thăm và khảo sát mô hình lúa – tôm tại Kiên Giang. Ảnh: P.V

Tích cực vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên, nông dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục xây dựng người nông dân mới đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn: Tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân không ngừng học tập nâng cao kiến thức, trình độ sản xuất nông nghiệp; kiến thức về quản lý kinh tế, kiến thức khoa học kỹ thuật, văn hoá, xã hội, pháp luật, trọng tâm là tăng cường chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ để nông dân sớm đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực.

Nâng cao trình độ mọi mặt nông dân, có bản lĩnh chính trị và trình độ làm chủ nông thôn mới, biết tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của thị trường. Hiểu biết về cơ hội, thách thức của quá trình toàn cầu hóa, biết và phân tích về thị trường trong nước, thị trường quốc tế, trên cơ sở đó, làm chủ được quá trình sản xuất và kinh doanh nông nghiệp hàng hóa khi Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết của Cộng đồng ASEAN và WTO, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tăng cường vận động nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có thương hiệu và năng lực cạnh tranh cao, hướng mạnh vào xuất khẩu.

Tập trung nâng cao chất lượng dạy nghề cho nông dân, chú trọng nông dân là chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, nông dân ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông sản hàng hóa có lợi thế so sánh. Tăng khả năng tiếp cận, chia sẻ thông tin, tạo ra bước chuyển cơ bản về nhận thức để người nông dân lựa chọn nghề phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân; phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế và nhu cầu sử dụng của xã hội. Để thực hiện tổ giải pháp này, Hội cần tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề có trình độ, năng lực và phẩm chất, cùng với đó là hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị học và thực hành tại các trường, trung tâm dạy nghề ở nông thôn; đa dạng hóa các hình thức tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm; chủ động liên kết, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế… để gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho nông dân sau học nghề tại các doanh nghiệp và lao động ở nước ngoài; Gắn đào tạo nghề với xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cho nông dân thực hành. Đổi mới nội dung, chương trình giáo trình, hình thức đào tạo theo hướng tăng cường thực hành, gắn với thực tế, học trực tuyến qua mạng Internet theo nhu cầu của hội viên, nông dân; trang bị cho nông dân một số kỹ năng mềm: Hạch toán, quản trị kinh doanh, dự trù kế hoạch, quảng bá sản phẩm, các kiến thức về vốn, thị trường…

Ông Trần Mạnh Báo – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chia sẻ với đồng chí Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN về các giống lúa mà đơn vị đã nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất thành công trên địa bàn cả nước. Ảnh: T.Q

Đổi mới và mở rộng các hình thức tập hợp nông dân, tổ chức tốt các phong trào nông dân thi đua phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tập trung trước hết là: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hoá, thôn, ấp, bản làng văn hoá. Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh cho phù hợp với từng vùng, miền và địa phương. Phong trào thi đua phải thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Thường xuyên sơ kết, tổng kết thi đua, biểu dương, khen thưởng và nhân diện mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn nông thôn để góp phần duy trì, phát triển bền vững các phong trào.

Các cấp Hội Nông dân tích cực xây dựng các câu lạc bộ, tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, tiến đến thành lập các hiệp hội ngành hàng chuyên biệt theo hàng hóa lớn, giá trị cao, tiêu thụ nhiều, có lợi thế vùng, xuất khẩu ổn định. Tích cực hướng dẫn, trợ giúp nông dân phát triển kinh tế trang trại, gia trại, sản xuất quy mô vừa và lớn. Các câu lạc bộ, tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã được xây dựng phải phù hợp với nguyên tắc tổ chức kinh tế tập thể và cơ chế thị trường; hỗ trợ kinh tế tập thể; tiếp cận nguồn vốn, trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn; hợp tác xã phải làm tốt các dịch vụ đầu vào, chế biến, tiêu thụ nông sản phẩm cho nông dân. Tạo môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn, nhất là các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, sử dụng nguyên liệu và thu hút nhiều lao động nông thôn tại chỗ.

Thu hoạch cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh. I.T

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân từ Trung ương tới cơ sở: Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, chi, tổ hội thực sự là đơn vị hành động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nông dân theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả của việc: Tập hợp nông dân, tổ chức nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, xây dựng người nông dân – chủ thể của nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn làm thức đo về tư duy, năng lực, hành động đổi mới; đồng thời lấy việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, làm giàu chính đáng và mức hưởng thụ văn hoá của nông dân và phong trào nông dân thi đua trên địa bàn dân cư để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của ban chấp hành, của cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, trước hết là kiện toàn ban chấp hành, tổ chức bộ máy tham mưu, giúp việc đủ về số lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ tham mưu, cán bộ chuyên trách làm việc chuyên nghiệp, giỏi một việc, biết nhiều việc; trọng dân, gần dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Tất cả cán bộ Hội từ Trung ương tới cơ sở đều được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức quản lý, kỹ thuật, về nghiệp vụ công tác Hội và phương pháp vận động nông dân, sử dụng thành thạo việc truy cập thông tin internet, có năng lực tham gia xây dựng, phản biện chính sách, biết phân tích, tổng hợp, phát hiện và tổng kết phong trào. Trọng tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực, đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ Hội ở cấp Trung ương – nơi vận động chính sách và hoạch định chiến lược và cấp cơ sở – nơi trực tiếp tổ chức hành động.

Chú trọng việc xây dựng, nâng cao năng lực cán bộ chi, tổ Hội – nơi gắn liền với nông dân ở thôn, ấp, bản, làng, tổ nghề nghiệp, tổ liên kết, tổ hợp tác… Xây dựng cơ sở Hội, chi, tổ Hội cần quán triệt phương châm: “Hội mạnh là có nhiều chi hội mạnh, chi hội mạnh là có nhiều hội viên tốt”.

Bên cạnh đó cần tích cực nghiên cứu và tổng kết những giá trị mới đang hình thành, đã hình thành nên tiêu chuẩn mới của người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, góp phần với Đảng hình thành chủ trương, giải pháp và thực hành xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo (T.Ư Hội NDVN)

Chủ đề:
Bạn đang xem danh mục: Bàn tròn
Tin cập nhật
Sự kiện
Tam nông